Rýchly kontakt

Všetky kontakty
Universalpress ® s.r.o. 

Partizánska 394
907 01 MYJAVA

GPS: N 48.7433° E 17.56622°

0346212916   spojovateľka
0346214142   distribúcia tlače
0346216118   veľkoobchod cigariet a dop. sortimentu
   
0346540771   fax
   

universalpress@universalpress.sk

Všeobecné obchodné podmienky predaja tovaru účinné od 1.7.2011

1.  Všeobecné ustanovenia

1.1  Predmetom týchto všeobecných obchodných podmienok predaja tovaru spoločnosti UNIVERSALPRESS s.r.o., Partizánska 394, 907 01 Myjava (ďalej len ,,VOP") je úprava právnych vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim vznikajúcich pri predaji a nákupe periodickej a neperiodickej tlače predávajúceho kupujúcemu v regióne pôsobnosti predávajúceho podľa článku 11 týchto VOP. Pre účely týchto VOP sa predávajúcim rozumie spoločnosť UNIVERSALPRESS s.r.o., Partizánska 394, 907 01 Myjava a kupujúcim fyzická osoba alebo právnická osoba odoberajúca tovar od predávajúceho, v súlade s článkom 2.1 VOP.

2. Registrácia kupujúceho

2.1 Za podmienok uvedených v týchto VOP predávajúci predáva tovar kupujúcim, ktorí obchodujú v súlade s platnou a účinnou legislatívou Slovenskej republiky, a ktorí sú predávajúcim vedení ako registrovaní kupujúci. Za účelom registrácie musí kupujúci splniť nasledujúce podmienky:
a) predložiť predávajúcemu kópiu živnostenského listu a doklad o pridelení DIČ
b) predložiť predávajúcemu kópiu výpisu z obchodného registra nie staršieho ako 3 mesiace, ak je kupujúci zapísaný v obchodnom registri,
c) predložiť predávajúcemu kópiu osvedčenia o registrácii na daň z pridanej hodnoty (DPH), ak je kupujúci platiteľom DPH, a
d) poskytnúť predávajúcemu informácie o lokalizácii a type predajného bodu kupujúceho pre účely tejto zmluvy.

2.2 Registráciou kupujúci berie na vedomie a dáva odvolateľný súhlas s tým, že predávajúci môže poskytnúť informácie o predajných výsledkoch tretím osobám, najmä vydavateľom periodickej a neperiodickej tlače a ostatným obchodným partnerom predávajúceho. Súhlas je možné odvolať výlučne písomne a je účinný doručením odvolania súhlasu predávajúcemu.

3. Objednávanie a odber tovaru

3.1 Predávajúci sa týmto zaväzuje dodávať kupujúcemu tovar za cenu uvedenú v článku 4, a to spôsobom dohodnutým medzi predávajúcim a kupujúcim pri podpise zmluvy.
Kupujúci môže od predávajúceho odoberať tovar nasledovne:
a) v predajnom sklade predávajúceho uvedenom v prílohe č. 1 týchto VOP a to každý deň počas pracovnej doby, s výnimkou dní, keď nevychádza vydanie denníkov
b) dodaním tovaru na náklady predávajúceho do predajného miesta kupujúceho, prípadne na inom dohodnutom mieste v prípade, ak kumulatívny predaj tovaru dodaného predávajúcim kupujúcemu (rozdiel faktúr a dobropisov v spotrebiteľských cenách bez DPH) je za prvých 12 fakturačných týždňov od začatia dodávok kupujúcemu minimálne 1.200,- Eur.  Túto podmienku predávajúci preskúma u nového odberateľa za prvých 12 fakturačných týždňov od prvej dodávky tovaru. Predávajúci preskúma túto podmienku u všetkých odberateľov a to prvý krát ku dňu účinnosti týchto VOP a to za 12 posledných fakturačných týždňov predchádzajúcim dňu účinnosti týchto VOP.  Predávajúci túto podmienku následne preskúma  raz ročne, a to pri výpočte zliav na nasledujúce obdobie v zmysle čl. 5.2.1. týchto VOP, pričom určujúcim je priemerný týždenný obrat kupujúceho v sledovanom období vymedzenom čl.5.2.1. V prípade, ak priemerný týždenný obrat kupujúceho (rozdiel faktúr a dobropisov v spotrebiteľských cenách bez DPH) je v sledovanom období menší než 1.200 Eur, má kupujúci nárok na dodávku tovaru do predajného miesta kupujúceho na náklady predávajúceho, alebo si kupujúci tovar prevezme v sídle predávajúceho. V období keď sa táto podmienka vyhodnocuje má kupujúci právo na dodávku tovaru do predajného miesta kupujúceho na náklady predávajúceho. Jedným kupujúcim sa na účely týchto VOP považuje aj subjekt, ktorý vlastní a prevádzkuje aspoň 25 prevádzok na území SR, ktoré nemusia všetky vystupovať pod jeho obchodným menom, pričom súhrn odberu všetkých prevádzok na území SR sa považuje za odber tohto jedného subjektu. Jedným kupujúcim sa na účely týchto VOP považuje aj subjekt, ktorý vlastní a prevádzkuje aspoň 3 prevádzky  v regióne vymedzenom čl.9 týchto VOP, pričom súhrn odberu týchto prevádzok sa považuje súhrnom tohto jedného subjektu.

V prípade, ak predávajúci odovzdáva tovar kupujúcemu na dohodnutom odbernom mieste do tkz. odbernej skrinky, je kupujúci povinný zabezpečiť jej primeranú veľkosť s ohľadom na odoberané množstvo a sortiment tovaru v zmysle týchto VOP. Zároveň je kupujúci povinný zamedziť  prístupu tretím osobám na dohodnuté odberné miesto, resp. do odbernej skrinky. Ak kupujúci túto povinnosť zanedbá predávajúci nie je povinný dodať tovar kupujúcemu.   

3.2 Kupujúci môže odoberať tovar od predávajúceho iba ak nemá voči predávajúcemu žiadny neuhradený splatný peňažný záväzok za dodávky tlače. V takomto prípade predávajúci nie je povinný dodať tovaru kupujúcemu.   

3.3 Prevzatie tovaru potvrdí kupujúci alebo ním poverená osoba podpisom na dodacom liste. Za poverenú osobu sa považuje zároveň zamestnanec kupujúceho v čase dodávky tovaru na predmetnom predajnom bode.

3.4 Vyžiadaná remitenda podľa bodu 3.6.1  preberá predávajúci od kupujúceho osobou ním poverenou. Za poverenú osobu sa považuje vodič, ktorý v čase dodávky tovaru zabezpečuje dodávku tovaru na predmetný predajný bod.

3.5 Prevzatím tovaru kupujúcim od predávajúceho v zmysle týchto VOP prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho.
Prevzatím nepredaného tovaru predávajúcim od kupujúceho v zmysle týchto VOP prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na predávajúceho.
Povinnosťou kupujúceho pri preberaní tovaru je zabezpečiť kontrolu tovaru, t.j. balenie, resp. množstvá a úplnosť, zjavné vady tovaru, napr. deformácia, premočenie, poškodenie. Po prekontrolovaní je kupujúci povinný bezodkladne najneskôr do 24 hodín podať písomnú správu predávajúcemu o zistených nedostatkoch, a to formou písomného oznámenia na dodacom liste.

3.6 Množstvá tovaru

Kupujúci si môže vybrať objednanie a  dodanie tovaru jednou z nasledujúcich alternatív:

3.6.1 Sortiment a množstvá dodávaného  tovaru určuje predávajúci na základe programu spolupráce OPTIMAL podľa   bodu 7 týchto VOP. Vyžiadanú remitendu je kupujúci povinný odovzdať predávajúcemu podľa remitendného  výkazu, vzor ktorého tvorí prílohu Zmluvy o dodávke  a odbere periodickej a neperiodickej tlače.

3.6.2 Sortiment a množstvá dodávaného tovaru určuje písomnou objednávkou kupujúci. Kupujúci musí 10 pracovných dní pred prvou dodávkou tovaru doručiť predávajúcemu písomnú objednávku tovaru. Následné zmeny v dodávaných množstvách a sortimente môže kupujúci urobiť iba zaslaním písomnej objednávky a to vždy tak, aby bola doručená predávajúcemu najneskôr každý pondelok do 12,00 hod. Zmeny v sortimente a množstvách dodávaných denníkov budú urobené najskôr prvú stredu nasledujúcu po pondelku v ktorom bola predávajúcemu doručená predmetná objednávka. Zmeny v  množstvách a sortimente dodávaných týždenníkov budú urobené najskôr do 14 dní od pondelka v ktorom bola doručená predmetná objednávka. Zmeny v množstvách a sortimente dodávaných mesačníkov budú urobené najskôr do 60 dní od pondelka v ktorom bola predávajúcemu doručená predmetná objednávka. Nepredaný tovar zostáva majetkom kupujúceho.

3.7 Reklamačné konanie

3.7.1 Reklamačné konanie sa riadi príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Obchodný zákonník"), pokiaľ nie je v týchto VOP uvedené inak. Nároky z vád dodaného tovaru musia byť kupujúcim uplatnené u predávajúceho písomne bez zbytočného odkladu.

4. Cena tovaru a jej úhrada

4.1 Predávajúci bude dodávať kupujúcemu tovar za kúpnu cenu podľa vzorca: /(spotrebná cena – DPH) – obchodná zľava/ + DPH.

4.2 Cenník spotrebiteľských cien bude aktualizovaný dodacím listom pri každej dodávke.

4.3 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu celú kúpnu cenu za dodaný tovar, tak aby najneskôr  v deň splatnosti daňového dokladu bola kúpna cena pripísaná na účet predávajúcemu alebo uhradená v hotovosti, a to na základe daňového dokladu vystaveného predávajúcim.

4.4 Predávajúcim sú akceptované nasledovné spôsoby úhrady kúpnej ceny: (i) bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho uvedený v daňovom doklade vystavenom predávajúcim, alebo (ii) úhradou v hotovosti na bankový účet predávajúceho uvedený v daňovom doklade vystavenom predávajúcim. Dňom zaplatenia kúpnej ceny sa rozumie dátum, kedy je suma kúpnej ceny tovaru pripísaná na účet predávajúceho alebo jej prijatie predávajúci písomne potvrdil.

5. Zľavy

Zľavy uvedené v článkoch týchto VOP budú zahrnuté v kúpnej cene na daňovom doklade vystavenom predávajúcim.

5.1 Veľkoobchodná zľava

5.1.1 Základná veľkoobchodná zľava je 6%.

5.2 Zľava za objem predaného tovaru

5.2.1 V prípade, ak kupujúci, ktorý spolupracoval s predávajúcim počas celého predchádzajúceho kalendárneho roka a splní podmienku kumulatívneho objemu predaja vo všetkých svojich predajných bodoch kumulatívne za obdobie uplynulých 12 mesiacov predchádzajúceho roku, podľa ktorého sa nárok na zľavu vypočítava (obvykle od 1.1. do 31.12. príslušného roka), prináleží mu na obdobie 12 mesiacov od 1.2. nasledujúceho roku dodatočná zľava podľa nasledovnej tabuľky. Objem predaja znamená rozdiel medzi vystavenými faktúrami (bez DPH) a vystavenými dobropismi (bez DPH) za predanú tlač s dátumom dodania tovaru vo vyššie uvedenom období.

Kumulatívny objem predaja :

zľava v %

 do 7.771 € bez DPH   

1%

 od 7.771,01 € bez DPH do 11.102 € bez DPH

2%

 od 11.102,01 € bez DPH do 14.340 € bez DPH

3%

 od 14.340,01 € bez DPH do 17.577 € bez DPH

4%

 od 17.577,01 € bez DPH do 21.279 € bez DPH

5%

 od 21.279,01 € bez DPH

6%

5.2.2 V prípade, ak kupujúci, nespolupracoval s predávajúcim počas celého predchádzajúceho kalendárneho roku a splní podmienku priemerného týždenného kumulatívneho objemu predaja vo všetkých svojich predajných bodoch za týždeň počas obdobia spolupráce od jej začiatku do 31.12. predchádzajúceho roku, podľa ktorého sa nárok na zľavu vypočítava, prináleží mu na obdobie 12 mesiacov od 1.2. nasledujúceho roku dodatočná zľava podľa nasledovnej tabuľky. Priemerný týždenný kumulatívny objem predaja znamená podiel súčtu rozdielov medzi vystavenými faktúrami (bez DPH) a vystavenými dobropismi (bez DPH) za predanú tlač za obdobie spolupráce a počtu týždňov spolupráce.

Priemerný týždenný kumulatívny objem predaja :

zľava v %

do 150 € bez DPH    

1%

od 150,01 € bez DPH do 214 € bez DPH

2%

od 214,01 € bez DPH do 276 € bez DPH

3%

od 276,01 € bez DPH do 338 € bez DPH

4%

od 338,01 € bez DPH do 409 € bez DPH

5%

od 409,01 € bez DPH

6%

5.2.3 V prípade nového kupujúceho (ak nie sú k dispozícii údaje o obratoch za predošlé účtovné obdobie) sa nárok na zľavu vypočíta na základe prvých 8 fakturácií podľa nasledovnej tabuľky:

Kumulatívny objem za prvých 8 fakturácií :

zľava v %

 do 1.551 € bez DPH

1%

 od 1.551,01 € bez DPH do 2.220 € bez DPH

2%

 od 2.220,01 € bez DPH do 2.868 € bez DPH

3%

 od 2.868,01 € bez DPH do 3.515 € bez DPH

4%

 od 3.515,01 € bez DPH do 4.255 € bez DPH 

 5%

 od 4.255,01 € bez DPH

6%

Nárok na objemovú zľavu tak kupujúci dosiahne od 9. fakturácie od začatia spolupráce.

5.3 Zľava za platobnú disciplínu

5.3.1. V prípade, ak kupujúci nie je v omeškaní s úhradami za vystavené faktúry voči predávajúcemu v sumáre viac ako 52 dní za všetky úhrady v predošlom účtovnom období (kalendárny rok), prináleží mu na ďalšie účtovné obdobie (kalendárny rok) dodatočná zľava vo výške 1%. Uvedená zľava sa plynutím rokov neakumuluje, uplatňuje sa vždy v bežnom roku za uplynulé účtovné obdobie. Uvedená zľava nebude kupujúcemu priznaná v prípade, ak ku dňu 15.1. bežného roku nemá uhradené všetky faktúry za predošlé účtovné obdobie. Toto ustanovenie sa týka predávajúceho, ktorý s kupujúcim spolupracoval počas celého predošlého kalendárneho roku.

5.3.2. V prípade, ak kupujúci, nespolupracoval s predávajúcim počas celého predchádzajúceho kalendárneho roku a zároveň nie je v omeškaní s úhradami za vystavené faktúry voči predávajúcemu v sumáre viac ako toľko dní, aký bol počet týždňov zostávajúcich do konca kalendárneho roka od momentu začiatku spolupráce a to za všetky úhrady v predošlom účtovnom období (kalendárny rok), prináleží mu na ďalšie účtovné obdobie (kalendárny rok) dodatočná zľava vo výške 1%. Uvedená zľava nebude kupujúcemu priznaná v prípade, ak ku dňu 15.1. bežného roku nemá uhradené všetky faktúry za predošlé účtovné obdobie.

5.3.3. V prípade nového kupujúceho, ktorý vstúpil do zmluvného vzťahu s predávajúcim v bežnom kalendárnom roku, má tento nárok na túto zľavu pre dané účtovné obdobie automaticky, ak nemá  záväzky voči predávajúcemu z predošlých období. Táto podmienka sa týka aj spoločností v ktorých bol alebo je odberateľ štatutárnym zástupcom, spoločníkom alebo je oprávnený v ich mene konať.

5.4 Zľava za plnenie programu spolupráce OPTIMAL

V prípade,  ak kupujúci pristúpi k plneniu programu spolupráce OPTIMAL– optimalizácia sortimentu a množstiev dodaného tovaru  - v zmysle čl.7 VOP, prináleží mu zľava vo výške 2%.

6.  Balenie a označenie tovaru

6.1 Kupujúci je oprávnený tovar ďalej predávať len v originálnom prevedení (resp. balení) a za ceny na prislúchajúcom dodacom liste.    Pokiaľ nie je platnými a účinnými právnymi predpismi Slovenskej republiky ustanovené inak, kupujúci nesmie tovar a jeho balenie akýmkoľvek spôsobom meniť, upravovať, alebo naň pridávať akékoľvek nálepky, pečiatky, alebo iné ďalšie označenia.

6.2 Kupujúci sa týmto zaväzuje zabezpečiť, aby jeho obchodní partneri dodržiavali podmienky uvedené v bode 6.1 tohto článku.

7. Program spolupráce OPTIMAL

7.1. Optimalizácia sortimentu a množstiev dodaného tovaru

Kupujúci súhlasí s tým, že sortiment a množstvá jednotlivých titulov bude určovať predávajúci na základe predošlých predajných výsledkov kupujúceho, ktoré predávajúci eviduje vo svojom distribučnom systéme a na základe množstva jemu dodaného tovaru jeho dodávateľom. Podmienkou programu spolupráce OPTIMAL je, že počet takto určovaných  titulov v rámci programu musí byť väčší ako 100 druhov titulov.

7.2. Sortiment a množstvo dodávaného tovaru musí zohľadňovať zabezpečenie prístupu občanov k informáciám v zmysle znenia ustanovení Zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení, ako i práva  vydavateľov  rozhodovať o spôsobe rozširovania tlače v zmysle znenia Zákona č. 81/1966 Zb. v platnom znení o periodickej tlači a ostatných hromadných informačných prostriedkov.

8. Účinnosť

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1.7.2011
Spoločnosť UNIVERSALPRESS s.r.o. Myjava si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto VOP.

9. Región pôsobnosti predávajúceho:

Beckov, Bošáca, Brestovec, Brezová pod Bradlom, Bodské, Brunovce, Bukovec, Bzince pod Javorinou, Cerová, Čachtice, Častkov, Častkovce, Dojč, Dubovce, Gbely, Haluzice, Hlboké, Holíč, Hôrka nad Váhom, Hradište pod Vrátnom, Hrádok, Hrachovište, Hrašné, Chropov, Chvojnica, Jablonica, Jablonka, Kalnica, Kátov, Kočovce, Kopčany, Kostolné, Košariská, Koválov, Koválovec, Krajné, Letničie, Lopašov, Lubina, Lúka, Modrová, Modrovka, Mokrý Háj, Moravské Lieskové, Myjava, Nová Bošáca, Nové Lehota, Nová Ves nad Váhom, Nové Mesto nad Váhom, Očkov, Oreské, Osuské, Petrova Ves, Pobedim, Podbranč, Podkylava, Podolie, Popudinské Močidlany, Poriadie, Potvorice, Považany, Priepastné, Prietrž, Prietržka, Prievaly, Radimov, Radošovce, Rohov, Rovensko, Rudník, Rybky, Senica, Skalica, Smolinské, Smrdáky, Sobotište, Stará Lehota, Stará Myjava, Stará Turá, Šajdíkove Humence, Štefanov, Trenčianske Bohuslavice, Trnovec, Unín, Vaďovce, Višňové, Vrádište, Vrbovce, Zemianske Podhradie.